Home » People » Tran Ngoc Vuong

 
 

Tran Ngoc Vuong

 

Our News » »

Propagating Buddha King Tran Nhan Tong’s thoughts and values to the world

Propagating Buddha King Tran Nhan Tong’s thoughts and values to the world

Prop­a­gat­ing the thoughts, val­ues and great career of Bud­dha King Tran Nhan Tong to the world is the main mes­sage of the Con­fer­ence on Tran Nhan Tong...

 
Idea of Tran Nhan Tong academy

Idea of Tran Nhan Tong academy

Nguyen Anh Tuan– for­mer Editor-in-Chief of Viet­Nam­Net News­pa­per, Asso­ciate at Shoren­stein Cen­ter on the Press, Pol­i­tics, and Pub­lic Pol­icy,...

 
 

Asso­ciate Pro­fes­sor, Ph. D Tran Ngoc Vuong

Mem­ber of sci­ence coun­cil in Tran Nhan Tong Academy

 • Year of birth: 1956
 • Place of birth: Quảng Bình
 • Edu­ca­tion: Doctor
 • Title: Asso­ciate Professor
 • Work­ing place: Fac­ulty of Literature
 • Time of cur­rent employ­ment: sine 1976

Sci­en­tific works

Sci­en­tific articles

 1. Ide­al­ism of a view­point on ter­ri­tory (Chủ nghĩa duy tâm của một quan niệm về lãnh thổ). Philo­sophic mag­a­zine No 4/1980.
 2. Nguyen Trai: the embod­i­ment of National char­ac­ter and brav­ery (Nguyễn Trãi với việc thể hiện khí phách và bản sắc dân tộc). Jour­nal of Mil­i­tary Arts No 10/1980.
 3. Epic and its natures (Về thể loại trường ca và tính chất của nó); Jour­nal of Mil­i­tary Arts No 2/1981.
 4. His­tory and build­ing the the­ory for tran­si­tional period in Viet­nam (Tính cụ thể lịch sử với việc xây dựng lí luận cho thời kì quá độ ở Việt Nam). Jour­nal of Phi­los­o­phy No 2/1983.
 5. The rules of lit­er­at­ural devel­op­ment through an author’s works (Những đặc điểm mang tính quy luận của sự phát triển văn học nhìn nhận qua sáng tác của một tác giả); Jour­nal of Lit­er­ary No 3/1992.
 6. Lim­i­ta­tion of the human­ism in Con­fu­cian lit­er­a­ture (Giới hạn của nội dung nhân đạo chủ nghĩa trong văn chương Nho giáo); Jour­nal of Lit­er­ary No 7/1996.
 7. Some the­o­ric issues in study­ing Con­fu­cian lit­er­a­ture in Viet­nam (Một số vấn đề lí luận khi nghiên cứu văn chương Nho giáo ở Việt Nam); Jour­nal of Lit­er­ary No 10/1996.
 8. Phan Boi Chau’s per­son­al­ity (Mấy đặc điểm loại hình nhân cách nhà cách mạng Phan Bội Châu); Jour­nal of Lit­er­ary No 1/1998.
 9. Nguyen Binh Khiem– real­ity and unre­al­ity (Nguyễn Bỉnh Khiêm – hư và thực); Jour­nal of Lit­er­ary No 6/2001.
 10. A cul­tural inter­nal force for devel­op­ment (Một nội lực văn hoá cần cho sự phát triển); Viet­nam arts forum No 6/2001.
 11. The fate of Con­fu­cian­ism through­out Viet­nam his­tory in the first half of 20th cen­tury (Vận mệnh Nho giáo qua những biến thiên của lịch sử nửa đầu thế kỉ XX ở Việt Nam); Jour­nal of Cul­ture and Arts No 12/2000.
 12. L’inđividu dans le “mod­ele impér­ial” en Asie Ori­en­tal (Pro­fil idéal – typ­ique de L’homme d’État con­fucéen); CNRS – 8/1996.
 13. From Lit­er­a­ture to Mid­dle Age Lit­er­a­ture (Từ môn văn nói chung đến phân môn Văn học trung đại); Jour­nal of Lit­er­ary No 2/2002
 14. Some prob­lems relat­ing to the Spe­cific Char­ac­ter of Viet­namese Mid­dle Age Lit­er­a­ture. Viet­nam Social Sci­ence No 4/2005.
 15. “Word”- a type of lit­er­a­ture (“Từ”- một chủng loại văn học còn ít đ­ược biết tới) (co– author with MA Đinh Thanh Hiếu); Jour­nal of Lit­er­a­ture Research, No 9/2004.
 16. Expe­ri­ence of cul­ture and research­ing method (Sự nghiệm sinh văn hoá và vấn đề ph­ương pháp luận nghiên cứu); Sci­ence Jour­nal, Ha Noi National Uni­ver­sity, No 4/2002.
 17. The rela­tion­ship of lit­er­at­ural his­tory, the­ory and cric­ti­cism (Về mối quan hệ giữa các phân ngành lịch sử văn học, lí luận và phê bình); Jour­nal of Lit­er­a­ture Research No 6/2004.
 18. Aware­ness of the demand and abil­ity to deve­l­ope the­o­ric knowl­edge through dif­fer­ent aspects of lit­er­at­ural life in Viet­nam (Nhận thức lại về nhu cầu và khả năng phát triển tri thức lí luận trên các bình diện khác nhau của đời sống văn học Việt Nam ngày nay). Jour­nal of Lit­er­a­ture Research No 1/2005.
 19. The struc­ture and the pro­gres­sion of thought sys­tem in Viet­nam till Ly Dynasty (Cấu trúc và diễn tiến của hệ tư­ tư­ởng ở Việt Nam tới thời Lý); Con­fer­ence Pro­ceed­ing of Ly Cong Uan and Ly Dynasty, 2000.
 20. Dong du– cause and con­se­quence (Nhân quả Đông du); Con­fer­ence pro­ceed­ing of Dong du, Japan– Viet­nam rela­tion­ship, Ha Noi National Uni­ver­sity, 2005.
 21. False words of a death (Vọng ngôn về một cuộc lâm chung); Con­fer­ence pro­ceed­ing of 240th birth­day of great poet Nguyen Du; Insti­tute of Cul­ture — Infor­ma­tion Research, 2005.
 22. The cul­ture of the kin (Văn hoá họ tộc); Con­fer­ence Pro­ceed­ing; Insti­tute of Cul­ture — Infor­ma­tion Research, 2005.

Text­books, mono­graphs, ref­er­ence books

 1. Tal­ent Con­fu­cian and Viet­namese lit­er­a­ture (Nhà Nho tài tử và văn học Việt Nam), edu­ca­tion pub­lish­ing house 1995; Pub­lish­ing House of Ha Noi National Uni­ver­sity, 1999.
 2. Viet­namese Lit­er­a­ture– sep­a­rate lines in a com­mon source (Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung), Edu­ca­tion pub­lish­ing house 1997; 1998, Pub­lish­ing House of Ha Noi National Uni­ver­sity, 1999.
 3. Viet­namese soci­ety late 19th cen­tury — early 20th cen­tury (Tân thư và xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX), (co– edi­tor); National Polit­i­cal Pub­lish­ing House, 1998.
 4. Tan Da inside of the age (Tản Đà trong lòng thời đại), (co– author); Lit­er­a­ture Pub­lish­ing House, 1997.
 5. Nguyen Khuyen: poems, cric­ti­cism and anec­dote (Nguyễn Khuyến: thơ, lời bình và giai thoại) (co– author); Cul­ture and Infor­ma­tion Pub­lish­ing House; 2000.
 6. Nguyen Cong Tru: per­son, life and poems (Nguyễn Công Trứ con người cuộc đời và thơ) (co– author); Writ­ers’ Asso­ci­a­tion Pub­lish­ing House; 1996.
 7. Viet­namese Lit­er­a­ture 50 years after the August Rev­o­lu­tion (50 năm văn học Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám) (co– author); Pub­lish­ing House of Ha Noi National Uni­ver­sity, 1996, reis­sue 1999.
 8. The sim­i­lar­ity in cul­tuters of Viet­nam– South Korea (Tương đồng văn hoá Việt Nam – Hàn Quốc) (co– author); Pub­lish­ing House of Ha Noi National Uni­ver­sity, 1996.
 9. Nguyen Trai– author and works (Nguyễn Trãi – về tác gia và tác phẩm); (co– author); Edu­ca­tion pub­lish­ing house, 1998.
 10. Nguyen Dinh Chieu– author and works Nguyễn Đình Chiểu – về tác gia và tác phẩm (co– author); Edu­ca­tion pub­lish­ing house, 1997.
 11. Nguyen Khuyen– author and works (Nguyễn Khuyến – về tác gia và tác phẩm); (co– author); Edu­ca­tion pub­lish­ing house, 1998.
 12. Tan Da– author and works (Tản Đà – về tác gia và tác phẩm); (co– author); Edu­ca­tion pub­lish­ing house, 2000.
 13. Phan Boi Chau– author and works (Phan Bội Châu – về tác gia và tác phẩm); (co– chief edi­tor). Edu­ca­tion pub­lish­ing house; 2001.
 14. The­ory and cric­ti­cism on Lit­er­a­ture of the Cen­tral in 20th cen­tury; (Lí luận phê bình văn học miền Trung thế kỉ XX); (co– author); Da Nang Pub­lish­ing House, 2001.
 15. Some cul­tural issues and the devel­op­ment in Viet­nam, Lao, Cam­bo­dia (Một số vấn đề văn hoá với phát triển ở Việt Nam, Lào, Căm­puchia); (co– author); Social Sci­ences Pub­lish­ing House; 1999.
 16. Phan Boi Chau– per­son, life and career (Phan Bội Châu con người cuộc đời và sự nghiệp) (co– author); Pub­lish­ing House of Ha Noi National Uni­ver­sity, 1997.
 17. Ly Cong Uan and the Ly dynasty (Lý Công Uẩn và vương triều Lý) (co– author); Pub­lish­ing House of Ha Noi National Uni­ver­sity, 2001.
 18. Some researches on Con­fu­cian­ism in Viet­nam (Một số vấn đề nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam) (co– author), National Polit­i­cal Pub­lish­ing House, 1997, reis­sue in 1998.

19.  Viet­nam in the 20th cen­tury (Việt Nam trong thế kỉ XX) (co– author),  Social Sci­ences Pub­lish­ing House,  2001

 1. The Mod­ern­iza­tion of Viet­namese Lit­er­a­ture from 1900 to 1945 (Quá trình hiện đại hoá Văn học Việt Nam 1900 – 1945); (co– author); cul­ture infor­ma­tion pub­lisher, 2000.
 2. The­ory and crit­i­cism in Lit­er­a­ture– ref­or­ma­tion and devel­op­ment (Lí luận và phê bình văn học– Đổi mới và phát triển) (co– author), Social Sci­ences Pub­lish­ing House; 2005.
 3. Tran Dinh Huou col­lec­tion, 2 volums (Tuyển tập Trần Đình Hượu)
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Historical conferences 16/2 » »

Viet Phuong, a prominent intellectual Tran Nhan Tong, a visionary, goodhearted hero in the mind of people

Viet Phuong, a prominent intellectual Tran Nhan Tong, a visionary, goodhearted hero in the mind of people

With all the respect to Royal Bud­dha Tran Nhan Tong, Viet Phuong– a promi­nent intel­lec­tual would like to share some sto­ries inscribed in the his­tory...